Vnitřní oznamovací systém

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Ochrana oznamovatelů je ve společnosti THERMAL - F, a. s., zavedena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1973 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

Na základě Směrnice byl zřízen vnitřní oznamovací systém („dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má právo na ochranu podle Směrnice, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Směrnice a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:

 1. finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrana spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 5. bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 6. ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 7. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 8. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 9. ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 10. ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 11. ochrana finančních zájmů Evropské unie, nebo
 12. fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:
Gabriela Špačková (v nepřítomnosti Ing. Štěpánka Furková)

Možnosti podání oznámení prostřednictví VOS společnosti THERMAL F, a.s., a to:

 • písemně na adresu THERMAL – F, a.s., Gabriela Špačková, I. P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary nebo do schránky umístěné před sekretariátem generálního ředitele, na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám příslušné osoby“
 • telefonicky: 359 002 451, a to v pracovních dnech v době od 10,00 do 14,00 hod (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam)
 • e-mail: oznameni@thermal.cz
 • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Jednorázový vstup do venkovního bazénu včetně saunového světa na 2 hodiny za každou noc pobytu.
Vybírejte z nabídky našich pobytů

Speciální nabídky - SPA HOTEL THERMAL ****, Karlovy Vary

více informací