Ochrana osobních údajů

Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Vážení klienti,

naše společnost THERMAL-F, a. s., IČ 25401726 se sídlem I. P. Pavlova 2001/1, Karlovy Vary klade velký důraz na ochranu vašich osobních údajů. Zpracováváme je dle platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018.

1. Jaké údaje zpracováváme?

Naše společnost THERMAL-F, a. s., IČ 25401726 se sídlem I. P. Pavlova 2001/1, Karlovy Vary zpracovává tyto údaje:

U vašich léčebných pobytů v našich lázních:

Kontaktní osobní údaje obsažené v přihlašovacím lístku, který jste vyplnili při započetí svého pobytu v našich lázních:

 • jméno a příjmení, příp. titul,
 • datum narození,
 • adresa trvalého pobytu,
 • v případě cizinců navíc ještě údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza).

Údaje obsažené v návrhu na lázeňskou péči – kromě kontaktních údajů též:

 • údaje o zdravotní pojišťovně,
 • číslo pojištěnce,
 • údaje o navrhujícím lékaři,
 • údaje o zaměstnavateli,
 • údaje o diagnóze,
 • údaje o navrhované délce pobytu.

Údaje o vašich absolvovaných léčebných pobytech – údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých vám v našich zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče.

V případě samoplátců též údaje o úhradě pobytu (případně včetně vašeho čísla účtu či čísla platební karty).

V případě vašeho členství v našem věrnostním programu/klubu také:

 • Údaje o tomto členství uvedené v přihlášce do věrnostního programu/klubu, spolu s údaji o čerpaných výhodách.

Jiné vaše osobní údaje nezpracováváme.

2. Na základě čeho, za jakým účelem a na jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Za účelem poskytování služeb zpracováváme údaje obsažené v návrhu na lázeňskou péči a údaje vyplněné v registrační kartě, společně s údaji o úhradě pobytu zpracováváme na základě právního vztahu mezi vámi a našimi lázněmi, jehož předmětem je poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb (ubytovacích, stravovacích apod.). Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb.

Obdobně také údaje o vašich absolvovaných léčebných pobytech zpracováváme na stejném právním základě. V případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvkové péče) se k němu přidává také naše povinnost poskytnout zdravotní pojišťovně údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých vám v našich zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami a umožnit jejich kontrolu pojišťovnami.

V případě cizinců zpracováváme údaje nutné pro hlášení pobytu cizinců, a to na základě povinnosti uložené nám zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto zpracování provádíme výhradně za účelem splnění uvedené povinnosti, zahrnuje předání údajů obsažených v přihlašovacím tiskopise cizinecké policii.

V případě, kdy jste nám poskytl souhlas ke zpracovávání vašich kontaktních údajů a údajů o vašich pobytech u nás, zpracováváme tyto údaje na základě vašeho souhlasu (obdobně je tomu v případě vašeho členství v našem věrnostním programu/klubu). Účelem zpracování je zde naše možnost informovat vás o nabídkách našich služeb a výrobků.

Účetní a daňové doklady, kterými poskytnutou péči vyúčtováváme, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

V našich lázních nedochází k případům zpochybnění poskytnutých služeb zdravotní pojišťovnou či vámi-samoplátcem. Pokud by k takovému případu došlo, byli bychom nuceni zpracovávat údaje o poskytnuté péči po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany našich práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování vašich osobních údajů bychom vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovali.

V případě údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

3. Komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme či předáváme?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme výhradně příslušné zdravotní pojišťovně pro účely kontroly, která je zdravotním pojišťovnám uložena obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Jste-li samoplátcem poskytnuté péče, pak vaše osobní údaje nezpřístupňujeme nikomu.

V případě cizinců předáváme cizinecké policii osobní údaje obsažené v přihlašovacím tiskopise.

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni vám k vašemu písemnému či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání vašich výše uvedených údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

4. Jaká jsou vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom vás také informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 • Právo přístupu k osobním údajům, které ve vašem případě zpracováváme.
 • Právo na opravu vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné či nepřesné.
 • V případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací vašich osobních údajů).
 • Právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.
 • Právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou.
 • V případě, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas.
 • Kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Máte také právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdybyste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, vám umožníme získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: THERMAL-F, a. s., se sídlem I. P. Pavlova 2001/1, Karlovy Vary či na telefonním čísle 359 002 251. Kontaktovat můžete i odpovědnou osobu e-mailem na adrese gdpr@thermal.cz.

V Karlových Varech 1. května 2018

Jednorázový vstup do venkovního bazénu včetně saunového světa na 2 hodiny za každou noc pobytu.
Vybírejte z nabídky našich pobytů

Speciální nabídky - SPA HOTEL THERMAL ****, Karlovy Vary

více informací